nghỉ lớp học 12/8/2023

Lớp học nghỉ vào ngày 12 tháng 8
Chúng ta sẽ gặp lại vào ngày 19 tháng 8 !