nghỉ lớp học 23/9/2023

Lớp học nghỉ vào ngày 23 tháng 9
Chúng ta sẽ gặp lại vào ngày 30 tháng 9 !