Lịch trình Tháng 1, 2023

ngày thứ bảy 7/ 1 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 14/ 1 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 21/ 1 18h30 lớp học

ngày thứ bảy 28/ 1 18h30 lớp học

Nếu bạn muốn tham gia,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945