Lớp học trung tâm Minami khởi động lại từ 6/6

Lớp học bị gián đoạn bởi covid19 được bắt đầu trở lại.
6:30pm ngày thứ bảy 6 tháng 6
Số lượng học sinh trong một nhóm sẽ giảm.
Chúng ta hãy thảo luận về vấn đề này ở lớp học 6/6
sẽ gặp lại các bạn !