Lịch trình Tháng 7 2020

ngày thứ bảy 4/7 pm 6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 11/7 pm 6:30 ---nghỉ học--- không có lớp N1
ngày thứ bảy 18/7 pm 6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 25/7 pm 6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1)

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945