Lịch trình Tháng 4, 2020

ngày thứ bảy   4/4     ---nghỉ học--- (lớp tiếng Việt, không có )
ngày thứ bảy 11/4     ---nghỉ học--- (lớp N1, không có )
ngày thứ bảy 18/4   pm 6:30 lớp học (pm3:00 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 25/4   pm 6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1)

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945