Thông báo nghỉ học

====Thông báo nghỉ học===
chúng ta nghỉ học
vào 14/3, 21/3 và 28/3
vì không thể sử dụng phòng trung tâm
Chúng ta sẽ gặp lại vào 4/4 nhé.