Lịch trình Tháng 7 2019

Tháng 7
Ngày 6 Tháng 7 thứ bảy lớp học
Ngày 13 Tháng 7 thứ bảy lớp học 3:00h tiếng Việt
Ngày 20 Tháng 7 thứ bảy lớp học
Ngày 27 Tháng 7 thứ bảy lớp học 3:00h tiếng Việt

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945