Lịch trình Tháng 11, 2017

Tháng 11
Ngày 4 Tháng 11 thứ bảy ---nghỉ học---
Ngày 11 Tháng 11 thứ bảy lớp học
Ngày 18 Tháng 11 thứ bảy lớp học
Ngày 25 Tháng 11 thứ bảy lớp học

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5589-5608