Lịch trình Tháng 10, 2017

Tháng 10
Ngày 7 Tháng 10 thứ bảy lớp học
Ngày 14 Tháng 10 thứ bảy ---nghỉ học---
Ngày 21 Tháng 10 thứ bảy lớp học
Ngày 28 Tháng 10 thứ bảy lớp học


buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5589-5608