ngày thứ bảy 1/ 4 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 8/ 4 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 15/ 4 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 22/ 4 18h30 lớp học
※ngày
nghỉ 29/ 4

Nếu bạn muốn tham gia,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 4/ 3 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 11/ 3 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 18/ 3 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 25/ 3 18h30 lớp học

Nếu bạn muốn tham gia,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 7/ 1 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 14/ 1 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 21/ 1 18h30 lớp học

ngày thứ bảy 28/ 1 18h30 lớp học

Nếu bạn muốn tham gia,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945