Sẽ gặp lại 18/2/2023

Lớp học nghỉ vào ngày 11 tháng 2.
Chúng ta sẽ gặp lại vào ngày 18 tháng 2, 2023 !