Thông báo

Vào tháng 5 có lớp học từ 18h30 đến 20h00 hàng tuần.
Nhưng nếu bạn sợ corona, không đến cũng được.
Nếu bạn buồn nên nghỉ học.