Lịch trình Tháng 2 2020

Tháng 2
Ngày  1 Tháng 2 thứ bảy lớp học (pm3:00 ベトナム語)
Ngày  8 Tháng 2 thứ bảy lớp học (pm4:00 N1クラス)
Ngày 15 Tháng 2 thứ bảy lớp học (pm3:00 ベトナム語)
Ngày 22 Tháng 2 thứ bảy  lớp học (pm4:00 N1クラス)
Ngày 29 Tháng 2 thứ bảy  ------nghỉ học---

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945