Lịch trình từ Tháng 1 đến Tháng 3, 2017

tối 06:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5589-5608


Tháng 1
Ngày 7 Tháng 1 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 14 Tháng 1 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 21 Tháng 1 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 28 Tháng 1 (thứ bảy) pm6:30-8:30


Tháng 2
Ngày 4 Tháng 2 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 11 Tháng 2 (thứ bảy) ---nghỉ học---
Ngày 18 Tháng 2 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 25 Tháng 2 (thứ bảy) pm6:30-8:30


Tháng 3
Ngày 4 Tháng 3 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 11 Tháng 3 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 18 Tháng 3 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 25 Tháng 3 (thứ bảy) pm6:30-8:30