từ Tháng 8 đến Tháng 9 năm 2014 Lịch trình Nagoyakou

ngày 08 Tháng 8 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako
ngày 15 Tháng 8 thứ sáu ★nghỉ học Nagoyako
ngày 22 Tháng 8 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako
ngày 29 Tháng 8 thứ sáu ★nghỉ học Nagoyako
ngày 05 Tháng 9 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako
ngày 12 Tháng 9 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako
ngày 19 Tháng 9 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako
ngày 26 Tháng 9 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako