Tháng 9 -Tháng 11 Trung tâm Minami

Tháng 9
ngày 07 thứ bảy PM 7:00
ngày 14 thứ bảy PM 7:00
ngày 21 thứ bảy nghỉ học Vietnam festival
ngày 28 thứ bảy PM 7:00

Tháng 10
ngày 05 thứ bảy PM 7:00
ngày 12 thứ bảy PM 7:00
ngày 19 thứ bảy nghỉ học Minami center Festival
ngày 26 thứ bảy PM 7:00 cầu lông

Tháng 11
ngày 02 thứ bảy PM 7:00
ngày 09 thứ bảy PM 7:00
ngày 16 thứ bảy PM 7:00
ngày 23 thứ bảy nghỉ học
ngày 30 thứ bảy PM 7:00 cầu lông