Thái Sơn Nam FC đến Nagoya và chiến đấu!

Thái Sơn Nam FC đến Nagoya và chiến đấu!
Có vé miễn phí.
AFC.jpg
ngày 27 Tháng 8 ngày thứ 3 17:00
 Thái Sơn Nam FC VS Trung Quốc
 Aichi ocean arena(Minato-ku)

ngày 28 Tháng 8 ngày thứ 4 19:30
 Thái Sơn Nam FC VS Nhật Bản
 Aichi ocean arena(Minato-ku)

ngày 29 Tháng 8 ngày thứ 5 19:30
 Thái Sơn Nam FC VS Lebanon
 Aichi park arena(KOMAKI)

ngày 31 Tháng 8 ngày thứ 7  
16:00/19:00 semi final
Aichi ocean arena(Minato-ku)

ngày 1 Tháng 9 ngày chủ nhật 
16:30/19:00  final
Aichi ocean arena(Minato-ku)