Lịch trình Tháng 4, 2018

Tháng 4
Ngày 7 Tháng 3 thứ bảy lớp học
Ngày 14 Tháng 3 thứ bảy lớp học / 3:00pm lớp học tiếng Việt
Ngày 21 Tháng 3 thứ bảy lớp học
Ngày 28 Tháng 3 thứ bảy lớp học / 3:00pm lớp học tiếng Việt

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5589-5608