Lịch trình Tháng 3 2018

Tháng 3
Ngày 3 Tháng 3 thứ bảy lớp học
Ngày 10 Tháng 3 thứ bảy lớp học / 3:00pm lớp học tiếng Việt
Ngày 17 Tháng 3 thứ bảy lớp học
Ngày 24 Tháng 3 thứ bảy lớp học / 3:00pm lớp học tiếng Việt

Ngày 31 Tháng 3 thứ bảy nghỉ học

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5589-5608