từ Tháng 8 đến Tháng 9, Lịch trình Lớp học Nagoyako

Lịch trình Lớp học Nagoyako
Tháng 8
ngay 1 thu bay
ngay 4 thu ba
ngay 11 thu ba
ngay 29 thu bay

Tháng 9
ngay 6 chủ nhật pm15:30-17:00
ngay 13 chủ nhật pm15:30-17:00
ngay 20 chủ nhật nghỉ học
ngay 27 chủ nhật pm15:30-17:00