từ Tháng 12 năm 2014 đến Tháng 1 năm 2015 Lịch trình Nagoyako

ngày 05 Tháng 12 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako
ngày 07 Tháng 12 chủ nhật pm 3:30 Nagoyako
ngày 12 Tháng 12 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako
ngày 14 Tháng 12 chủ nhật pm 3:30 Nagoyako
ngày 19 Tháng 12 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako
ngày 21 Tháng 12 chủ nhật pm 3:30 Nagoyako
ngày 26 Tháng 12 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako
ngày 09 Tháng 1 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako
ngày 11 Tháng 1 chủ nhật pm 3:30 Nagoyako
ngày 16 Tháng 1 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako
ngày 18 Tháng 1 chủ nhật pm 3:30 Nagoyako
ngày 23 Tháng 1 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako
ngày 30 Tháng 1 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako