từ Tháng 10 đến Tháng 11 năm 2014 Lịch trình Nagoyako

ngày 10 Tháng 10 thứ sáu pm 6:00 Nagoyako
ngày 17 Tháng 10 thứ sáu pm 6:00 Nagoyako
ngày 24 Tháng 10 thứ sáu pm 6:00 Nagoyako
ngày 31 Tháng 10 thứ sáu pm 6:00 Nagoyako
ngày 02 Tháng 11 chủ nhật pm 3:30 Nagoyako
ngày 07 Tháng 11 thứ sáu pm 6:00 Nagoyako
ngày 09 Tháng 11 chủ nhật pm 3:30 Nagoyako
ngày 14 Tháng 11 thứ sáu pm 6:00 Nagoyako
ngày 16 Tháng 11 chủ nhật pm 3:30 Nagoyako
ngày 23 Tháng 11 chủ nhật pm 3:30 Nagoyako
ngày 30 Tháng 11 chủ nhật pm 3:30 Nagoyako