ngày thứ bảy 7/ 1 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 14/ 1 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 21/ 1 18h30 lớp học

ngày thứ bảy 28/ 1 18h30 lớp học

Nếu bạn muốn tham gia,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 1/10 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 8/10 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 15/10 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 22/10 ★nghỉ học★

ngày thứ bảy 29/10 18h30 lớp học

Nếu bạn muốn tham gia,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 6/8 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 13/8 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 20/8 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 27/8 pm6:30 lớp học

Nếu bạn muốn tham gia,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 3/9 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 10/9 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 17/9 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 24/9 pm6:30 lớp học

Nếu bạn muốn tham gia,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 2/7 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 9/7 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 16/7 ★nghỉ học★
ngày thứ bảy 23/7 pm6:30 lớp học

ngày thứ bảy 30/7 pm6:30 lớp học

Nếu bạn muốn tham gia,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945