ngày thứ bảy 11/11 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 18/11 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 25/11
18h30 lớp học
ngày thứ bảy 29/ 7 18h30 lớp học
※ngày
nghỉ 4/11

Nếu bạn muốn tham gia, hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5642-2716

ngày thứ bảy 2/12 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 9/12 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 16/12
18h30 lớp học
ngày thứ bảy 29/ 7 18h30 lớp học
※ngày nghỉ 23/12 và 30/12

Nếu bạn muốn tham gia, hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5642-2716

ngày thứ bảy 7/10 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 14/10 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 28/10
18h30 lớp học
ngày thứ bảy 29/ 7 18h30 lớp học
※ngày
nghỉ 21/10

Nếu bạn muốn tham gia, hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5642-2716

ngày thứ bảy 2/ 9 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 9/ 9 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 16/ 9 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 30/ 9 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 29/ 7 18h30 lớp học
※ngày
nghỉ 23/9

Nếu bạn muốn tham gia,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5642-2716

ngày thứ bảy 5/ 8 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 19/ 8 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 26/ 8 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 29/ 7 18h30 lớp học
※ngày
nghỉ 12/8

Nếu bạn muốn tham gia,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5642-2716

ngày thứ bảy 1/ 7 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 8/ 7 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 15/ 7 18h30 lớp học
ngày thứ bảy 29/ 7 18h30 lớp học
※ngày
nghỉ 22/7

Nếu bạn muốn tham gia,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5642-2716