Tháng 5
Ngày 5 Tháng 5 thứ bảy ---nghỉ học---
Ngày 12 Tháng 5 thứ bảy lớp học  ベトナム語
Ngày 19 Tháng 5 thứ bảy lớp học
Ngày 26 Tháng 5 thứ bảy lớp học ベトナム語

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5589-5608