Tháng 5
Ngày 5 Tháng 5 thứ bảy ---nghỉ học---
Ngày 12 Tháng 5 thứ bảy lớp học  ベトナム語
Ngày 19 Tháng 5 thứ bảy lớp học
Ngày 26 Tháng 5 thứ bảy lớp học ベトナム語

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5589-5608

Tháng 4
Ngày 7 Tháng 3 thứ bảy lớp học
Ngày 14 Tháng 3 thứ bảy lớp học / 3:00pm lớp học tiếng Việt
Ngày 21 Tháng 3 thứ bảy lớp học
Ngày 28 Tháng 3 thứ bảy lớp học / 3:00pm lớp học tiếng Việt

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5589-5608

3月31日は、教室はお休みです。
4月7日に会いましょうね!
Vào ngày 31 tháng 3 nghỉ học.
Chúng ta hãy gặp nhau vào ngày 7 tháng 4 nhé!

Tháng 3
Ngày 3 Tháng 3 thứ bảy lớp học
Ngày 10 Tháng 3 thứ bảy lớp học / 3:00pm lớp học tiếng Việt
Ngày 17 Tháng 3 thứ bảy lớp học
Ngày 24 Tháng 3 thứ bảy lớp học / 3:00pm lớp học tiếng Việt

Ngày 31 Tháng 3 thứ bảy nghỉ học

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5589-5608

Tháng 1
Ngày 6 Tháng 1 thứ bảy lớp học
Ngày 13 Tháng 1 thứ bảy lớp học / 3:00pm lớp học tiếng Nhật
Ngày 20 Tháng 1 thứ bảy lớp học
Ngày 27 Tháng 1 thứ bảy lớp học / 3:00pm lớp học tiếng Nhật

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5589-5608

Tháng 2
Ngày 3 Tháng 1 thứ bảy lớp học
Ngày 10 Tháng 1 thứ bảy lớp học / 3:00pm lớp học tiếng Nhật
Ngày 17 Tháng 1 thứ bảy lớp học
Ngày 24 Tháng 1 thứ bảy lớp học / 3:00pm lớp học tiếng Nhật

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5589-5608

Tháng 12
Ngày 2 Tháng 12 thứ bảy lớp học
Ngày 9 Tháng 12 thứ bảy lớp học / 3:00pm lớp học tiếng Nhật
Ngày 16 Tháng 12 thứ bảy lớp học
Ngày 23 Tháng 12 thứ bảy ---nghỉ học---
Ngày 30 Tháng 12 thứ bảy ---nghỉ học---

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5589-5608