Tháng 11
Ngày 2 Tháng 11 thứ bảy lớp học
Ngày 9 Tháng 11 thứ bảy lớp họcベトナム語
Ngày 16 Tháng 11 thứ bảy lớp học
Ngày 23 Tháng 11 thứ bảy ---nghỉ học---
Ngày 30 Tháng 11 thứ bảy lớp họcベトナム語

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku Higasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

Tháng 12
Ngày 7 Tháng 12 thứ bảy lớp học
Ngày 14 Tháng 12 thứ bảy lớp họcベトナム語
Ngày 21 Tháng 12 thứ bảy lớp học
Ngày 28 Tháng 12 thứ bảy lớp họcベトナム語

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku Higasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

Tháng 1
Ngày 4 Tháng 1 thứ bảy ---nghỉ học---
Ngày 11 Tháng 1 thứ bảy lớp họcベトナム語
Ngày 18 Tháng 1 thứ bảy lớp học
Ngày 25 Tháng 1 thứ bảy lớp họcベトナム語

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

Tháng 10
Ngày 5 Tháng 10 thứ bảy lớp học /pm3:00 lớp học tiếng Việt
Ngày 12 Tháng 10 thứ bảy lớp học
Ngày 19 Tháng 10 thứ bảy ---nghỉ học---
Ngày 26 Tháng 10 thứ bảy lớp học /pm1:30 lớp học tiếng Việt mới/ pm3:00 lớp học tiếng Việt

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

Tháng 9
Ngày 7 Tháng 9 thứ bảy lớp học
Ngày 14 Tháng 9 thứ bảy lớp học  /pm3:00 lớp học tiếng Việt
Ngày 21 Tháng 9 thứ bảy lớp học
Ngày 28 Tháng 9 thứ bảy lớp học /pm3:00 lớp học tiếng Việt

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

Lớp học nghỉ 31/8.
Chúng ta hãy gặp lại vào ngày 7 tháng 9 tuần sau nhé

Tháng 8
Ngày 3 Tháng 8 thứ bảy lớp học
Ngày 10 Tháng 8 thứ bảy lớp học 3:00h tiếng Việt
Ngày 17 Tháng 8 thứ bảy lớp học 
Ngày 24 Tháng 8 thứ bảy lớp học 3:00h tiếng Việt
Ngày 31 Tháng 8 thứ bảy ---nghỉ học--- 

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

Tháng 7
Ngày 6 Tháng 7 thứ bảy lớp học
Ngày 13 Tháng 7 thứ bảy lớp học 3:00h tiếng Việt
Ngày 20 Tháng 7 thứ bảy lớp học
Ngày 27 Tháng 7 thứ bảy lớp học 3:00h tiếng Việt

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

Tháng 6
Ngày 1 Tháng 6 thứ bảy lớp học
Ngày 8 Tháng 6 thứ bảy lớp học 3:00h tiếng Việt
Ngày 15 Tháng 6 thứ bảy lớp học
Ngày 22 Tháng 6 thứ bảy lớp học   3:00h tiếng Việt
Ngày 29 Tháng 6 thứ bảy ---nghỉ học---

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945