Tháng 6
Ngày 1 Tháng 6 thứ bảy lớp học
Ngày 8 Tháng 6 thứ bảy lớp học 3:00h tiếng Việt
Ngày 15 Tháng 6 thứ bảy lớp học
Ngày 22 Tháng 6 thứ bảy lớp học   3:00h tiếng Việt
Ngày 29 Tháng 6 thứ bảy ---nghỉ học---

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

Tháng 3
Ngày 2 Tháng 3 thứ bảy lớp học
Ngày 9 Tháng 3 thứ bảy lớp học
Ngày 16 Tháng 3 thứ bảy ---nghỉ học---
Ngày 23 Tháng 3 thứ bảy lớp học
Ngày 30 Tháng 3 thứ bảy lớp học

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5589-5608