Lịch trình Tháng 8 2020

ngày thứ bảy   1/8   pm 6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy   8/8   pm 6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1)
ngày thứ bảy  15/8  pm 6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)

ngày thứ bảy  22/8  pm 6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1)
ngày thứ bảy  29/8  pm 6:30 lớp học 

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945