ngày 05 Tháng 12 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako
ngày 07 Tháng 12 chủ nhật pm 3:30 Nagoyako
ngày 12 Tháng 12 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako
ngày 14 Tháng 12 chủ nhật pm 3:30 Nagoyako
ngày 19 Tháng 12 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako
ngày 21 Tháng 12 chủ nhật pm 3:30 Nagoyako
ngày 26 Tháng 12 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako
ngày 09 Tháng 1 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako
ngày 11 Tháng 1 chủ nhật pm 3:30 Nagoyako
ngày 16 Tháng 1 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako
ngày 18 Tháng 1 chủ nhật pm 3:30 Nagoyako
ngày 23 Tháng 1 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako
ngày 30 Tháng 1 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako

ngày 06 Tháng 12 thứ bảy pm 6:30 Trung tâm Minami
ngày 13 Tháng 12 thứ bảy pm 6:30 Trung tâm Minami 3:00tiếng Việt
ngày 20 Tháng 12 thứ bảy pm 6:30 Trung tâm Minami
ngày 27 Tháng 12 thứ bảy pm 6:30 Trung tâm Minami
ngày 03 Tháng 1 thứ bảy nghỉ học
ngày 10 Tháng 1 thứ bảy pm 6:30 Trung tâm Minami 3:00tiếng Việt
ngày 17 Tháng 1 thứ bảy pm 6:30 Trung tâm Minami
ngày 24 Tháng 1 thứ bảy pm 6:30 Trung tâm Minami 3:00tiếng Việt